20. 11. 2023

PRO OBCE: Dotační poradenství - projektové řízení - animace venkova

Nabídka služeb pro obce a rozvoj venkova

 

Vážení starostové, starostky a zástupci obcí,

nabízíme Vám služby, které povedou k modernizaci infrastruktury a vybavenosti vašich vesnic, a také ke zlepšení kvality života komunit na venkově. Máme dvacetileté zkušenosti s obnovou a rozvojem venkova (v evropských programech LEADER/CLLD, PRV, OPŽP, IROP a OPZ, spolupráce s vysokými školami v OP VpK), a to na místní, regionální, krajské, národní i evropské úrovni.

 

1)        Zpracování strategických plánů rozvoje obcí a regionů na základě odborných analýz (audit zdrojů: situační analýza, demografický vývoj, SWOT, SMART) a komunitního zapojení obyvatel do plánování (návrhová, implementační a evaluační část)

 

2)       Zpracování integrovaných projektů spolupráce více subjektů a partnerů, které využijí dotace z krajských, národních a evropských zdrojů (ESIF) – od záměru přes studii proveditelnosti, zpracování žádosti v dotačním software, kontroly realizace apod. až po vyúčtování a monitoring akce 

 

3)        Startují nové výzvy evropských dotací 2021-2027: Nabízíme zpracování individuálních žádostí o dotaci pro obce, spolky i podnikatele v programech CLLD/IROP (veřejná prostranství, doprava, školy, památky, knihovny a muzea, hasiči, cestovní ruch, aj.), CLLD/PRV (podnikatelé, zemědělci, infrastruktura obcí), dále IROP, OPŽP, ITI apod.

 

4)       Facilitace veřejných projednávání (smiřovací moderování) pro strategie obcí a regionů, místní tematický spor, např. povolení těžby, výstavba silnic, dopravní zatížení…

 

5)       Zajištění vzdělávacích akcí, studijních cest za příklady dobré praxe na venkově, seminářů a konferencí, zajištění lektorů; organizování odborných setkání mezi regiony

 

6)       Animace a propagace - zpracování textů, fotografií, designu, sazby a tisku zpravodajů obcí, svazků obcí, MAS a neziskových či podnikatelských subjektů na venkově / Public relations a vydávání publikací, knih a propagačních materiálů

 

7)        Budování korporátní identity obcí: modernizace znaků obcí, log obcí, organizací obce, spolků, vizualizace aktivit, propagační předměty s jednotnou značkou – merchandising (doporučení na aktualizaci webových či facebookových stránek)

 

8)       Zpracování a zajištění odborných podkladů, posudků, analýz pro rozvoj venkova, např.
v oblasti cestovního ruchu (/cyklo/turistika), kultury (muzea, památky), odpadů
a cirkulární ekonomiky, komunální a komunitní energetiky apod.

 

9)       Živý venkov - zajištění realizace regionálních kulturních, společenských aj. akcí

 

10)   Prosazování demokratických inovací, advokacie venkova a zvyšování participace občanů

Přiložené soubory:

Fake Handbags Replica Watches UK