09. 04. 2011

Přehled základních služeb SMARV

 


Hlavní cíl:

 


Rozvoj území venkova střední Moravy prostřednictvím získávání dotací a řízení projektů pro místní akční skupiny (MAS), svazky obcí - mikroregiony (DSO), obce, neziskové organizace (spolky, sdužení) a podnikatele v regionu a jeho okolí.

  

Typy služeb:


- konzultační, poradenská a informační činnost při přípravě a realizaci projektů v oblasti obnovy a rozvoje venkova, při získávání grantů a dotací z evropských, národních, krajských a jiných zdrojů včetně realizace výběrových řízení a účetnictví dle platné legislativy,

- organizování konferencí, seminářů, školení, besed, odborných kurzů, stáží a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti pro podporu obnovy a rozvoje venkova,

- organizování odborných setkání mezi regiony propředávání dobrých zkušeností a příkladů,

- zajištění realizace kulturních, společenských, vzdělávacích, národopisných, sportovních a volnočasových akcí, aktivit na podporu dětí a mládeže a dalších skupin obyvatelstva,

- publikační a osvětová činnosti související s obnovou a rozvojem venkova včetně vydávání periodických i neperiodických publikací a propagačních materiálů,

- zajištění dialogu a spolupráce s veřejnoprávními a soukromými institucemi i širokou veřejností v rámci území střední Moravy

- navazováním kontaktů a spolupráce v České republice i zahraničí.

 

ZÁKLADNÍ SLUŽBY

A. Dotační poradenství

B. Projektové řízení

C. Zajištění výběrových řízení

E. Strategické plánování

F. VzdělávánÍ

G. Veřejná projednávání a facilitace

I. Ostatní služby - publicita a propagace

 

Dotační poradenství

Součástí služby je konzultace s žadatelem projektu, posouzení jeho projektového/investičního záměru a zhodnocení možností jeho uplatnění v rámci vyhlášených dotačních titulů. Výstupem je sestavení scénáře, jehož realizace by měla vést k úspěšnému získání dotačních prostředků.


Projektové řízení

Komplexní příprava projektových žádostí 

Součástí služby je komplexní zpracování projektové žádosti v příslušném softwaru dotačního   programu, vše podle příslušných metodických pokynů a osnovy programu. relojes replicas S tím také souvisí spolupráce s žadatelem projektu při zajišťování povinných příloh žádosti, kompletace příloh do fáze potřebné pro registraci žádosti.

Studie proveditelnosti

Součástí služby je vypracování samostatné studie proveditelnosti podle požadované metodiky příslušného dotačního programu, případně podle obecné metodiky. Součástí služby je analýza projektového (investičního) záměru, jeho případný návrh, dále technická analýza projektu, tržní (marketingová) analýza a finanční a ekonomická analýza projektu (CBA), sestavení logického rámce projektu, návrh alternativ projektu a zpracování návrhu jednotlivých částí studie a její kompletace. 

Řízení a monitoring projektů

Součástí služby je komplexní administrace úspěšného projektu, tzn. pomoc se všemi administrativními úkony v souvislosti s činnostmi vyžadovanými metodickými pokyny daného dotačního titulu. Z konkrétních pracovních aktivit se jedná především o účast při uzavírání smlouvy o poskytnutí dotace, účast při kontrolách (ex ante, interim, ex post), vyúčtování projektu, realizaci monitoringu projektu:

Další služby související s projekty

SWOT analýza; Logický rámec projektu; CashFlow, Analýza zisků a ztrát; Podnikatelský plán; Anketní a dotazníková šetření, veřejná projednávání apod.; Zprostředkování sociologických průzkumů; Zpracování odborných studií a analýz 

 

Zajištění výběrových řízení

Předmětem služby je zajištění výběrových řízení v celé šíři, tj. např. výběr zpracovatele projektových dokumentací, výběr dodavatelů v rámci realizace projektů apod.

 

Strategické plánování

Zpracování strategických plánů rozvoje obcí, měst, DSO a MAS

Předmětem služby je konzultace, poradenství i zpracování, aktualizace, hodnocení a monitoring plánů rozvoje obcí, neziskových a příspěvkových organizací, podniků; strategií rozvoje svazků obcí, integrovaných strategií rozvoje MAS, strategických plánů Leader apod. včetně zajištění facilitace a veřejných projednávání.

Zpracování analýz k rozvoji venkova

Předmětem této služby je také zpracování odborných podkladů, posudků, analýz v oblasti rozvoje venkova podle zájmů zadavatele, např. v oblasti cestovního ruchu, zeleně, krajiny aj.

 

Vzdělávání

Semináře a konference

Školení a vzdělávací akce

Exkurze a cesty za příklady dobré praxe

Předmětem této služby je zajištění, organizování a naplnění seminářů, besed a konferencí, školení a vzdělávacích akcí, exkurzí a cest za příklady dobré praxe včetně zajištění lektorské činnosti. Dále organizování odborných setkání mezi regiony pro předávání dobrých zkušeností a příkladů.

 

Veřejná projednávání a facilitace

Předmětem služby je zajištění dialogu a spolupráce s veřejnoprávními a soukromými institucemi i širokou veřejností v rámci území střední Moravy a zajištění, organizování a facilitace (moderování) veřejných projednávání souvisejících např. replicas relojes rolex se strategickými plány obcí a regionů, ale i spolků, sdružení, podniků, se zajištěním názorů veřejnosti na specifický problém (např. povolení těžby, výstavba dálnice apod.), s řešením krizových situací.

 

Publicita, propagace

Předmětem činnosti je zajištění publicity projektů i dalších individuálních akcí, publikační a osvětová činnost související s obnovou a rozvojem venkova jako je zpracování textů, grafiky, designu, tisku, dále public relations a vydávání periodických i neperiodických publikací a propagačních materiálů.

 

Ostatní služby

Předmětem činnosti je zajištění realizace kulturních, společenských, vzdělávacích, národopisných, sportovních a volnočasových akcí, aktivit na podporu dětí a mládeže a dalších skupin obyvatelstva.

 

 

Sídlo: Kostelec u Holešova 58, 768 43

IČ: 282 79 069

replika klockor

Fake Handbags Replica Watches UK